• იურიდიული კომპანია „სამართლის გზა“

  იურიდიული კომპანია „სამართლის გზა“


  ღირებული სამართლებრივი მხარდაჭერა

 • იურიდიული კომპანია „სამართლის გზა“

  იურიდიული კომპანია „სამართლის გზა“


  ღირებული სამართლებრივი მხარდაჭერა

 • იურიდიული კომპანია „სამართლის გზა“

  იურიდიული კომპანია „სამართლის გზა“


  ღირებული სამართლებრივი მხარდაჭერა

01

კომპანიის შესახებ

   იურიდიული კომანია „სამართლის გზა“ ქართულ სამართლებრივ სივრცეში 2015 წლიდან მოღვაწეობს.

   კომპანია დაფუძნდა მრავალწლიანი პროფესიული გამოცდილების მქონე მულტიპროფილიან იურისტთა ჯგუფის მიერ და მიზნად ისახავს მოქალაქეებისათვის, კომპანიებისათვის და შესაბამისი საჭიროების მქონე სხვა სუბიექტებისათვის, კვალიფიფიციური, კომფორტული და შედეგზე ორიენტირებული სამართლებრივი ბუნების მომსახურების გაწევას.

იხილეთ სრულად
02

სამართლებრივი მენეჯმენტი


„სამართლის გზის“ სერვისები მოიცავს ბიზნეს სუბიექტებისათვის მათი საქმიანობის სამართლებრივი საკითხების სრულ მხარდაჭერას, როგორც დის-ტანციურად, ისე უშუალოდ სამუშაო ადგილზე. ჩვენ კომპანიაში თავმოყრილია აპრობირებული და დროში გამოცდილი იურიდიული გადაწყვეტილებები, რომ-ლებიც სამართლებრივ შედეგებს ხდის მეტად პროგნოზირებადს. სამართლებრივი კონსულტირება, ხელშეკრულებების, შეთანხმებების და სხვა ტიპის იურიდიული დოკუმენტების მომზადება ან/და მათ შესაბამისობაზე პასუხის-მგებლობის აღება, წარმომადგენლობა, სასამართლო წარმოების მხარდაჭერა მხოლოდ ნაწილია იმ სერვისებისა, რომელსაც „სამართლის გზა“ გთავაზობთ.

ფულადი ვალდებულებების მართვა


თუ ფულადი ვალდებულების შესრულების მოთხოვნის უფლებას ფლობთ, ხოლო მეორე მხარე გამოხატულად უარს აცხადებს მის ნებაყოფლობით შესრულებაზე, ჩვენ დაგეხმარებით თქვენი დარღვეული უფ-ლების აღდგენაში.აღნიშნული სერვისი, ვალდებულების წარმომშობი იურიდიული დოკუმენტის ანალიზის გათვალისწინებით, გულისხმობს დებიტორის წინააღმდეგ სააღსრულებო ან სასამართლო წარმოების საშუალებით, მატერიალური აქტივის ამოღებას, უძრავი ქონებით უზრუნველ-ყოფილი სესხის შემთხვევაში (აუქციონის საშუალებით რეალიზაციით ან კრედიტორისათვის ნატურით საკუთრებაში გადასვლით) კრედიტორის მოთხოვნის დაკმაყოფილებას და აღნიშნულთან დაკავშირებულ გვერდით სერვისებს.

სასამართლო
დავები


სასამართლო დავების წარმატებით დასრულებისათვის უმნიშვნელოვანესია სამართლებრივი პოზიციის სწორი ფორმირება, რომელიც დავაში ძლიერი და სუსტი მხარეების კვალიფიციური ანალიზის საფუძველზე ხორციელდება.ჩვენს კომპანიაში თავს იყრის წარმატებით დასრულებული დავების მრავალი სასამართლო გადაწყვეტილება, რაც ჩვენი გუნდის იურისტების მიერ ჯეროვნად დაგეგმილი და კვალიფიციურად ორგანი-ზებული სამართალწარმოების - დოკუმენტების მომზადების, მტკიცე-ბულებების მოპოვების, არსებული პრაქტიკის განზოგადების, სავარაუდო შედეგების პროგნოზირების, რისკების იდენტიფიცირების და სხვა გამომდინარე მოქმედებების ერთობლივი შედეგია.

03

ბლოგი

8 პირველადი იურიდიული რჩევა თუ ავტოსაგზაო შემთხვევის მონაწილე გახდით

8 პირველადი იურიდიული რჩევა თუ ავტოსაგზაო შემთხვევის მონაწილე გახდით


1. გააჩერეთ ავტომობილი პირველივე შესაძლებლობისთანავე და არ დაძრათ პოლიციელის მითითებამდე - როგორ საცობსაც არ უნდა ქმნიდეს თქვენი გაჩერებული მანქანა, აუცილებლად დაელოდეთ პოლიციელის მითითებას. პოლიციელის მითითების გარეშე ავტომობილის გადაადგილებისათვის თქვენ შესაძლოა დამატებით დაჯარიმდეთ 250 ლარის ოდენობით.ასევე ხშირია შემთხვევები, როდესაც ავტოსაგზაო შემთხვევის ბრალეული მძღოლი ცდილობს მეორე მძღოლი დაითანხმოს ავტომობილის „გადაყენებაზე“ და სიტუაციის მოლაპარაკებით დარეგულირებაზე. აღნიშნული ქმედება წაგ

ვრცლად

ბიზნეს ფლობ? გიწევს მისი მართვა?

დაიცავით თქვენი ბიზნესი იურიდიული სფეროდან მომავალი რისკებისგან ჩვენი გუნდის 10 წლიანი მულტიპროფილური გამოცდილების დახმარებით.

მიიღეთ უფასო იურიდიული მომსახურება